Warunki Gwarancji

Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego produktu.

1/ Gwarancja stanowi zobowiązania Gwaranta –  WANA s.c. Wiesław Woźniak, Piotr Woźniak, Paweł Woźniak, ul. Grabska 12 D, 32-005 Niepołomice, do nieodpłatnego usunięcia wad fabrycznych lub wad materiału, z którego wykonany jest produkt. Zakres ochrony gwarancyjnej jest ograniczony do produktów zakupionych i użytkowanych na terenie Rzeczpospolitej  Polski.

2/ Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z  umową.

3/ Produkt przeznaczony jest do zabiegów higienicznych w pomieszczeniach sanitarnych wewnątrz budynków wyposażonych w niezbędne instalacje sanitarne i elektryczne.

4/ Gwarant  udziela  gwarancji  zakupionego  produktu  na  okres:

 • ceramika biała: 5-letnia ochrona gwarancyjna od daty sprzedaży produktu na właściwości ceramik (barwa szkliwa, pękanie); gwarancja nie obejmuje elementów wytworzonych z innych materiałów,
 • ceramika czarna: 2–letnia ochrona gwarancyjna od daty sprzedaży produktu na właściwości ceramik (barwa szkliwa, pękanie); gwarancja nie obejmuje elementów wytworzonych z innych materiałów.
 • kabina prysznicowa/ kabina typu walk-in : 2–letnia ochrona gwarancyjna od daty sprzedaży na kształt, wymiary, stałość koloru (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek osadów kamienia)
 • drzwi prysznicowe i ścianka prysznicowa: 2–letnia ochrona gwarancyjna od daty sprzedaży na kształt, wymiary, stałość koloru (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek osadów kamienia)
 • odpływ liniowy/ odpływ punktowy: 2–letnia ochrona gwarancyjna od  daty sprzedaży na szczelność zestawu (rynienki i syfonu) oraz trwałość elementów ze stali nierdzewnej
 • spust z funkcją klik-klak: 2–letnia ochrona gwarancyjna od    daty   sprzedaży

5/ W każdym przypadku gwarancji udzielanej przez producenta nie podlegają:

 • szkody wynikłe na skutek niezgodnego z instrukcją montażu i użytkowania produktu;
 • szkody powstałe na skutek umyślnego uszkodzenia, samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych oraz ingerencji osób nieupoważnionych przez Gwaranta;
 • uszkodzenia mechaniczne powierzchni lub części składowych towaru powstałe w trakcie transportu, przeładunku, przechowania i eksploatacji takie jak: wyszczerbienia, zarysowania, odbarwienia, wgniecenia, pęknięcia, obicia, uderzenia, stłuczenia jak również niewłaściwe zabezpieczenie produktu na czas prowadzenia prac budowlanych;
 • uszkodzenia powstałe na skutek spadku temperatury poniżej 00 Celcjusza w pomieszczeniu, w którym produkt zamontowano lub montażu produktu na zewnątrz jakiegokolwiek obiektu budowlanego;
 • wady wynikłe na skutek użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 • wady powstałe na skutek nieodpowiedniej pielęgnacji produktu (np. stosowanie środków czyszczących nie przeznaczonych do używania z danym produktem) oraz nieprzestrzegania warunków konserwacji zgodnych z zaleceniami Gwaranta;
 • uszkodzenia lub odbarwienia powstałe na skutek używania ostrych, szorujących, agresywnych środków czystości i narzędzi;
 • uszkodzenia produktu wynikłe na skutek wytrącania się osadu użytkowanej wody, zanieczyszczeń lub jej nieodpowiednią jakość oraz na skutek przepływu przez produkt wody zawierającej zanieczyszczenia kolorystyczne będące skutkiem przerw w dopływie wody (np. po przeprowadzeniu okresowych przeglądów instalacji wodnych w budynku bądź po awariach) oraz zanieczyszczenia węglanem wapnia o stężeniu większym niż 220 mg na jeden litr;
 • części eksploatacyjne podlegające konserwacji i okresowej wymianie, np. zestaw montażowy, zawiasy, uszczelki, rolki, suwaki;
 • akcesoria lub dodatkowe wyposażenie dostarczane wraz z produktem np. zawiasy, deski, osadniki, siatki ochronne itp.;
 • naturalnego zużycia będącego konsekwencją użytkowania rzeczy w trakcie prawidłowej eksploatacji;
 • braku odpowiedniej dbałości o produkt, również w okresie bezczynności, czyli w takim w którym nie jest użytkowany;
 • niestabilnego montażu (złe wypoziomowanie oraz niewłaściwe umocowanie);
 • wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.

6/ Gwarant zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  konstrukcyjnych bez  wcześniejszego   poinformowania  klienta.

7/ Przed montażem,  prosimy o zweryfikowanie czy  w opakowaniu znajduje się prawidłowy typ, kolor  i  wymiar zakupionego produktu oraz o sprawdzenie jego kompletności i ewentualnych uszkodzeń wynikających z niezgodnego z wymaganiami technicznymi transportu lub składowania. Późniejsze reklamacje uszkodzeń zewnętrznych powierzchni zgłoszone po odebraniu lub zamontowaniu produktu nie będą uznawane.

8/ W przypadku wykrycia wady produktu przed, w trakcie lub po jego zamontowaniu należy odpowiednio przerwać montaż bądź użytkowanie  oraz  niezwłocznie  zgłosić   usterkę   w  miejscu   zakupu   produktu.

9/ Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane przez produkt oraz z tytułu jakichkolwiek kosztów  demontażu  lub  uszkodzenia elementów  utrudniających  dostęp  do  produktu (np. glazury, czy innych materiałów zastosowanych do zabudowy produktu), ani kosztów przywrócenia tych elementów do stanu początkowego po naprawie     gwarancyjnej.

10/ Produkt pochodzący z ekspozycji oraz towar  niepełnowartościowy zakupiony przez  Klienta w  punkcie sprzedaży  po obniżonej cenie nie   podlega   gwarancji.

Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w Polsce. Niewielkie odchylenia w budowie i konstrukcji produktów, które nie mają wpływu na wartość użytkową produktu oraz kolor produktów z tej samej kolekcji, który może się nieznacznie różnić i występować w zbliżonych odcieniach  nie stanowią wady produktu, a wynikają z normalnego procesu produkcji.

Niniejsze warunki gwarancji obowiązują dla produktów zakupionych po 01.01.2023

ZGŁASZANIE REKLAMACJI

1/ Reklamujący zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy na piśmie o  stwierdzonych wadach. W zgłoszeniu należy wskazać: datę zgłoszenia reklamacji do Gwaranta, dane kontaktowe Konsumenta (imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy, e-mail), kod i nazwę reklamowanego produktu, datę i numer dowodu zakupu, miejsce montażu produktu, szczegółowy opis stwierdzonej wady i okoliczności jej stwierdzenia. W przypadku szczególnej potrzeby Gwarant może zażądać uzupełnienia dokumentacji o zdjęcia lub video. Klient zgłaszający reklamację jest zobowiązany do podania Danych osobowych zgodnie z art.23 ust 1 pkt 3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn.29.07.1997.

2/ Podstawę do złożenia reklamacji przez Klienta stanowi dowód zakupu (np. faktura lub paragon fiskalny) oraz wypełniona w wyznaczonym do tego miejscu  karta gwarancyjna. W przypadku  zgubienia  karty   gwarancyjnej   gwarant nie wystawia duplikatu.

3/ Reklamacje towaru powinny być składane w punkcie sprzedaży produktu lub w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres – wana@op.pl. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Termin ten obowiązuje od momentu przesłania kompletu potrzebnych dokumentów.

4/ Gwarant, wedle własnego wyboru, może: naprawić wadliwy produkt, dokonać wymiany produktu, lub jego uszkodzonej części, na nowy, wolny od wad (jedynie w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej produktu, niemożliwej do usunięcia) lub zadecydować o zwrocie Klientowi ceny zapłaconej za towar za pośrednictwem sklepu, w którym klient nabył towar. Jeśli w międzyczasie zaszła nieistotna   modyfikacja produktu  Gwarant  ma  prawo  wymiany  towaru  na  nową  wersję.

5/ W przypadku wymiany produktu na nowy termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia produktu wolnego od wad. W razie naprawy lub wymiany wadliwego elementu okres gwarancyjny zostanie wydłużony o czas upływający między dniem zgłoszenia, a  dniem dokonania naprawy, wyłącznie  jeśli   naprawa  wynikała  z  reklamacji  zasadnej.

6/ Naprawy gwarancyjne wykonywane są w terminie ustalonym telefonicznie lub w inny sposób, jeżeli nie postanowiono inaczej. Produkt udostępniony do naprawy musi być czysty zgodnie z podstawowymi wymogami higieny. Prace związane z zapewnieniem swobodnego dostępu do Produktu (demontaż, usunięcie zabudowy, osłon, itd.) muszą być wykonane przed rozpoczęciem czynności gwarancyjnych, przez Konsumenta i na jego koszt.

7/ W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu klient składający reklamację pokrywa koszty  dojazdu.

8/ Strony ponoszą koszty  postępowania reklamacyjnego zgodnie z przepisami  prawa.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CERAMIKA BIAŁA / CZARNA:

Do czyszczenia produktu nie należy stosować: acetonu, amoniaku, kwasu metanowego (mrówkowego), metanolu (formaldehydu), kwasu octowego, octu spożywczego lub substancji ich zawierających oraz ziarnistych, ścierających, żrących środków myjących, które prowadzą do zarysowań powierzchni i utraty gwarancji. Powierzchnię produktu należy myć używając wody i delikatnych, płynnych środków myjących przeznaczonych do mycia ceramiki sanitarnej. Osady z kamienia najlepiej usunąć łagodnymi ogólnodostępnymi środkami czystości przeznaczonymi do tego celu. Środki czystości należy spłukać zawsze dużą ilością wody. W żadnym przypadku nie należy traktować ceramiki wrzącą wodą. Nie należy stawać na pokrywie oraz obręczy deski sedesowej. Dla lepszego efektu mycia należy wypiąć deskę sedesową z zawiasów.

KABINA PRYSZNICOWA / KABINA TYPU WALK-IN / DRZWI PRYSZNICOWE / ŚCIANKA PRYSZNICOWA:

Do czyszczenia produktu nie należy stosować ostrych, szorstkich przedmiotów, chemikaliów lub żrących, ścierających, szorujących środków czyszczących zawierających aceton, kwasy, związki aluminium, jony chlorku, alkohol i rozpuszczalniki organiczne (np. benzyna), które prowadzą do zarysowań powierzchni i utraty gwarancji. Produkt należy myć używając wody, miękkiej szmatki i łagodnych, płynnych środków czyszczących. Osady z kamienia najlepiej usunąć łagodnymi ogólnodostępnymi środkami czystości przeznaczonymi do tego celu.  Środki czystości należy spłukać zawsze dużą ilością wody. W przypadku produktu z powłoką Ergo Clear zalecane jest: a) spłukiwanie tafli szkła wodą w celu usunięcia resztek mydła i przecieranie szyb miękką szmatką lub ściągaczką łazienkową po każdej kąpieli dla utrzymania efektu czystego szkła; b) odświeżanie powłoki co 6 miesięcy środkiem przeznaczonym do impregnacji powłoki hydrofobowej. W celu zapewnienia prawidłowego działania rolek drzwi i kabin prysznicowych należy je raz w miesiącu zabezpieczyć wazelina sanitarna lub silikonem w sprayu.

ODPŁYW LINIOWY / ODPŁYW PUNKTOWY / SPUST KLIK-KLAK

Ruszt, rynienkę odpływową (po wcześniejszym wyjęciu z niej rusztu) oraz spust klik-klak należy czyścić nie rzadziej niż raz w miesiącu. Do tej czynności należy użyć miękkiej szmatki oraz płynu do stali nierdzewnej (w przypadku odpływu liniowego/punktowego), płynu do mycia naczyń, płynu do usuwania kamienia lub roztworu wody z octem (w stosunku 1:1). Środki czystości należy spłukać zawsze dużą ilością wody. Zatykanie syfonu w odpływie jest zjawiskiem naturalnym. Syfon należy okresowo czyścić przez wyjęcie rusztu z rynienki, usunięcie siatki ochronnej i osadnika, a następnie wyjęcie zabrudzenia z korpusu syfonu. ZABRONIONE JEST używanie do czyszczenia środków czystości zawierających chlor oraz kwasy (np.: chemia do czyszczenia WC, środki udrażniające rury kanalizacyjne, wybielacze, środki do usuwania zaprawy murarskiej). Spustów klik-klak oraz elementów ze stali nierdzewnej nie można czyścić szorstkimi lub twardymi przedmiotami typu szorstka gąbka, druciany czyścik kuchenny. Po zamontowaniu spustu klik-klak w umywalce lub odpływu w posadzce na czas robót wykończeniowych należy bezwzględnie osłonić produkt folią, aby zapobiec nadmiernemu zabrudzeniu produktu.